Suomentietokanta.fi

Hakupalvelun avulla löydät yritysten ja yhteisöjen tiedot nopeasti ja vaivattomasti. Voit hakea tietoja vapaalla hakusanalla tai valita hakuun kuntakohtaiset yritykset ja yhteisöt.

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj


Y-tunnus: 0198165-6

Rantakatu 10
67100 Kokkola


Puhelin:
020-7504400


TUOTTEET JA PALVELUT

98-vuo­ti­sen his­to­rian­sa ai­ka­na Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­nos­ta on kas­va­nut mo­ni­puo­li­nen ja roh­keas­ti tu­le­vai­suu­teen suun­taa­va me­dia­kon­ser­ni.

JUL­KAI­SU­PAL­VE­LUT
Tä­nään leh­ti­per­hee­seem­me kuu­luu kym­me­nen maa­kun­ta-, pai­kal­lis- ja kau­pun­ki­leh­teä.

PAI­NO­PAL­VE­LUT
Uusi, kor­keas­ta pai­no­laa­dus­taan kan­sain­vä­lis­tä­kin kii­tos­ta saa­nut sa­no­ma­leh­ti­teh­taam­me Bot­nia Print se­kä Lönn­berg Pai­not Oy pi­tä­vät huo­len, et­tä niin omat kuin asiak­kai­dem­me­kin tuot­teet ovat pai­no­tuot­tei­na yk­kös­luok­kai­sia.

OH­JEL­MIS­TO­PAL­VE­LUT
Emo­yh­tiöm­me vah­van ict-yk­si­kön Ko­si­lan kaut­ta asiak­kaam­me saa­vat help­po­käyt­töi­set ja ny­ky­ai­kai­set www-si­vut, verk­ko­kau­pat se­kä apua do­ku­ment­tien hal­lin­taan.

JA­KE­LU­PAL­VE­LUT
Kok­ko­lan Ja­ke­lu ja KP Ja­ke­lu tar­jo­aa alu­eel­lis­ta ja­ke­lu­pal­ve­lua leh­dis­tä suo­ra­pos­ti­tus­ja­ke­lui­hin.

MAI­NOS­PAL­VE­LUT
Oma mai­nos­toi­mis­tom­me Tai­ka­hat­tu aut­taa mei­tä ja mui­ta pai­ne­tun ja säh­köi­sen vies­tin­nän mai­nos­osaa­mi­ses­sa.

Kun laa­jaan pal­ve­lu­re­per­tu­aa­riim­me vie­lä li­sä­tään 206 huip­puam­mat­ti­lai­sen työ­pa­nos, voim­me ilol­la il­moit­taa, et­tä se­kä tuo­te- et­tä pal­ve­lu­tar­jon­tam­me on myös mui­den vies­tin­tä­apua kai­paa­vien ta­ho­jen käy­tet­tä­vis­sä.

Me­dias­ta on mo­nek­si, niin meis­tä­kin!

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj toimii seuraavilla toimialoilla:

  • Paino- ja graafiset palvelut


Tehosta yrityksesi näkyvyyttä lisämainonnalla!