Suomentietokanta.fi

Hakupalvelun avulla löydät yritysten ja yhteisöjen tiedot nopeasti ja vaivattomasti. Voit hakea tietoja vapaalla hakusanalla tai valita hakuun kuntakohtaiset yritykset ja yhteisöt.Sopimusehdot

SMT Media Oy hakemistopalvelujen asiakkuutta koskevat sopimusehdot (01.01.2015)

 1. Osapuolet ja sopimuksen soveltamisala
  Näitä sopimusehtoja sovelletaan SMT Media Oy:n (jäljempänä Yhtiö) ja sen asiakkaiden välisiin sopimuksiin, jotka koskevat Yhtiön ylläpitämiä www.suomentietokanta.fi-tuoteperheeseen kuuluvia yrityshakemistopalveluja. Sopimus ja asiakassuhde syntyvät, kun yritys/yhteisö (jäljempänä Asiakas) antaa joko suullisesti tai kirjallisesti toimeksiannon (jäljempänä Tilaus) tietojensa rekisteröinnistä hakemistopalveluun ja Yhtiö hyväksyy samalla annetun toimeksiannon.

 2. Tilauksen vahvistaminen, oikovedos, oikeellisuus ja reklamaatio
  Jokaisesta Tilauksesta Asiakkaalle lähetetään oikovedos ja sopimusehdot hakemistopalvelussa julkaistavasta näkyvyydestä näkyvät nettisivuilla. Asiakkaan on tarkistettava tietojen ja Tilauksen oikeellisuus oikovedoksesta www.suomentietokanta.fi-palvelusta sekä ilmoitettava mahdolliset virheet 5 päivän kuluessa tilauksen päiväyksestä.

 3. Hinta, laskutus, maksuehdot ja palvelua koskevat reklamaatio
  Maksullisen yrityshakemistopalvelun hinta määräytyy Tilauksen vahvistamisen yhteydessä Asiakkaalle ilmoitetun hinnan mukaan (puhelinkeskustelussa ja/tai kirjallisessa oikovedoksessa määritelty hinta). Hinta sitoo Asiakasta heti, kun hän on saanut siitä tiedon ja hyväksynyt hinnan suullisesti tai kirjallisesti. Jos Asiakas saa poikkeuksellisesti hinnasta tiedon vasta kirjallisessa oikovedoksessa, Asiakkaan katsotaan hyväksyvän hinnan, ellei hän kirjallisesti viimeistään 5 päivän kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä ilmoita, ettei hyväksy hintaa. 

Maksuehto on 7 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Mikäli Asiakasta laskutetaan useammassa erässä, on Yhtiöllä oikeus periä laskutuslisää 5 € + alv./erä. Laskutuksen sekä maksumuistutukset ja perinnän hoitaa Yhtiön kulloinkin valtuuttama asiaa hoitava taho. maksumuistutusmaksut ja perinnän kulut määräytyvät asiaa hoitavan tahon kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kaikki laskua koskevat reklamaatiot on toimitettava Yhtiölle kirjallisesti 5 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Arvonlisävero lisätään hinnaston mukaiseen tai erikseen ilmoitettuun hintaan.

 4. Tietojen poistaminen tietokannasta
  Yhtiöllä on oikeus poistaa tietokannastaan ja yrityshakemistopalveluistaan Asiakkaan tiedot osin tai kokonaisuudessaan, jos Asiakkaan tiedot sisältävät markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia ilmaisuja tai on perusteltua syytä epäillä, että ne loukkaavat kolmansien immateriaalioikeuksia. Asiakkaan tiedot on oikeus poistaa palvelusta kokonaisuudessaan, jos on syytä epäillä, että Asiakkaan liiketoiminta on lainsäädännön ja/tai hyvän tavan vastaista. Yhtiöllä on myös oikeus poistaa Asiakkaan tiedot palvelusta kokonaisuudessaan, mikäli Asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksesta huolimatta. Asiakas ei voi irtisanoa sopimusta kolmannen osapuolen toimesta.

 5. Osapuolten vastuut
  Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei ilmoituksen sisältö loukkaa kolmansien oikeuksia tai ole voimassaolevan lainsäädännön tai hyvän tavan vastaista. Asiakas toimittaa Yhtiölle mahdolliset muutokset hakemistopalveluun jo kirjattuihin tietoihin ja sopii Yhtiön kanssa uusien tietojen tai muutosten kirjaamisesta yrityshakemistopalveluun. Asiakkaan vaatimasta uusien tietojen kirjaamisesta ja muista muutoksista voidaan periä maksu. 

Yhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta Asiakkaan mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka johtuvat yrityshakemistopalveluissa olleista virheellisistä tiedoista tai tietojen poistamisesta 3. kohdan perusteella. Yhtiön vastuu ja korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksetun palvelun yhtä sopimuskautta koskevaan hintaan, joka määräytyy Tilauksen antamisen hetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti (puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa oikovedoksessa määritelty hinta).

 6. Immateriaalioikeudet
  Www.suomentietokanta.fi hakemistopalvelu on kokonaisuudessaan SMT Media Oy:n omaisuutta. Yrityshakemistopalvelu on tarkoitettu ainoastaan loppukäyttäjiä varten ja tietojen osittainenkin kopiointi on sallittua ainoastaan SMT Media Oy:n myöntämällä kirjallisella luvalla. 

Asiakas vastaa kokonaisuudessaan siitä, että sillä on tarvittava käyttöoikeus kaikkeen ilmoituksessa julkaistuun materiaaliin, mukaan lukien toiminimet, tavaramerkit ja tekijänoikeudellisesti tai muutoin suojattu materiaali.

 7. Asiakastietojen rekisteröinti ja käyttäminen
  Yhtiö tallentaa asiakkuutta koskevat tiedot asiakasrekisteriin. Yhtiön tekemän puhelinmarkkinoinnin avulla annettu suullinen toimeksianto tallennetaan Yhtiön toimesta myös digitaalisesti tietokantaan. Yhtiön käytössä olevien henkilörekistereiden rekisteriselosteet julkaistaan yhtiön www-sivuilla. Yhtiö saa käyttää Asiakkaan tietoja myös muuhun markkinointiin sekä luovuttaa Asiakkaan tietoja myös yhteistyökumppaneilleen, jos Asiakas ei ole sitä erikseen kirjallisesti kieltänyt.

Yhtiö saa siirtää tämän sopimuksen sekä siihen sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet osin tai kokonaan paitsi toiselle samaan konserniin kuuluvalle Yhtiölle myös kolmannelle taholle, jolle yrityshakemistopalvelua koskeva liiketoiminta siirtyy.

 8. Sopimuksen voimassaolo ja voimassaolon jatkaminen
  Sopimus syntyy 1. kohdassa selostetulla tavalla. Sopimus on voimassa oikovedoksessa sovitun määräajan. Sopimus voidaan uudistaa määräajaksi ja uusin ehdoin Asiakkaan antaessa uuden Tilauksen puhelimitse tai kirjallisesti ja Yhtiön hyväksyessä sen.

 9. Palvelun tai sen sisällön muuttaminen.
  Yhtiöllä on oikeus mutta ei velvollisuutta sopimuksen voimassaoloaikana muuttaa, muokata tai poistaa hakemistopalvelun sisältöä näiden ehtojen mukaisesti. Sisällön poistamisesta ja muuttamisesta säädellään tarkemmin edellä kohdassa 3. Asiakas sopii erikseen Yhtiön kanssa Asiakkaan toivomien muutosten kirjaamisesta hakemistopalveluun myös omilla tunnuksilla. 

Yhtiöllä on sopimusaikana oikeus mutta ei velvollisuutta muuttaa SMT Media Oy:n -tuoteperheeseen kuuluvia hakemistoja, niiden toiminnallisuutta, ominaisuuksia ja saatavilla oloa sekä laitteille asetettuja vaatimuksia. Vaikka Yhtiö pyrkii tuottamaan hakemistopalvelun ja varmistamaan sen saatavuuden hyvän liiketavan mukaisesti, Yhtiö ei ole vastuussa mahdollisista katkoksista ja keskeytyksistä yrityshakemistopalvelun saatavuudessa eikä yrityshakemistopalvelun mahdollisesti sisältämistä virheellisyyksistä.

 10. Maksujen laiminlyönnit
  Jos Asiakas laiminlyö palvelulaskun maksamisen, on Yhtiöllä oikeus keskeyttää Asiakkaan tilaaman palvelun toimittaminen, kunnes lasku on maksettu. Mikäli Asiakkaan tilaama palvelu on sovittu maksettavaksi kahdessa tai useammassa maksuerässä ja yksittäinen maksuerä on viivästynyt yli 30 päivää, on Yhtiöllä oikeus katsoa kaikki myöhemmät maksuerät välittömästi erääntyneiksi ilman eri ilmoitusta.

 11. Muut ehdot ja ehtojen ensisijaisuus
  Muut Tilaukseen sovellettavat ehdot sovitaan suullisesti tai kirjallisesti ja vahvistetaan Yhtiön toimittamassa oikovedoksessa. Jos oikovedoksen ja näiden asiakkuutta koskevien ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti oikovedoksen ja laskun mukaisia ehtoja ja toissijaisesti näitä ehtoja.

 12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
  Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki sopimukseen liittyvät erimielisyydet, joista osapuolet eivät pysty keskenään sopimaan, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.